Управление на личните данни

Условия за ползване и управление на личните данни

Цели

flysystem.org ” събира и използва информацията за целите на:

 

flysystem.org” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „flysystem.org” договор.

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на генерираните документи и маркетиране на продукти и услуги чрез маркиране на чек бокс.

Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез изпращане на заявка към office@flysystem.org

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.

Права на Потребителите

 

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

Задължения на Администратора на лични данни:

 

Администраторът на лични данни има следните задължения:

 

Поддържане на регистър

flysystem.org поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 

Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора.

 

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „flysystem.org“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

•       Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

•       тел: 02/91-53-518

•       email: kzld@cpdp.bg

•       адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „flysystem.org“ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Варна и район на действие територията на област Варна, област Добрич и област Силистра;

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

 

×